Dataskyddsbeskrivning

EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) artikel 13 och 14
Upprättad: 23.5.2018; Uppdaterad: 21.10.2021

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Finlands skogscentral FO-nummer: 2440921-4
PB 40
15111 LAHTIS
Telefon 029 432 400 (växel)
e-postadress registrator@skogscentralen.fi

PERSON SOM SKÖTER REGISTERÄRENDEN

Jani Salomaa
Mikonkatu 5
50100 St. Michel
Telefon +358 50 309 6130
e-postadress fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

DATASKYDDSOMBUDETS KONTAKTUPPGIFTER

Asta Härkönen
PB 213 (Kauppakatu 25 A)
87101 Kajana
Telefon 029 432 5105
e-postadress fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

REGISTRETS NAMN

Register över kontaktpersoner för väglag och över underhållstjänster för enskilda vägar i tjänsten Tienhoito.fi.

GRUND OCH ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Registret över kontaktpersoner för väglag förs för att användare av enskilda vägar, myndigheter och andra aktörer ska ha möjlighet att vid behov ta reda på kontaktuppgifterna för kontaktpersoner för väglag och kontakta dem. Registret över underhållstjänster för enskilda vägar förs i syfte att underlätta för personer som ansvarar för underhållet av enskilda vägar att söka aktörer som erbjuder vägunderhållstjänster.

Finlands skogscentral har sammanställt ett geografiskt informationssystem över de enskilda vägarna i Finland. Uppgifter har lagrats om alla enskilda vägar med ordnad förvaltning och om vissa enskilda vägar som inte har ordnad förvaltning. I databasen finns basuppgifter om vägarna och om väglagens kontaktpersoner. Med hjälp av kontaktuppgiften kan man söka namnet på ett väglag och kontakta kontaktpersonen. Personer som utför tunga transporter kan be om lov för transporter. Utöver väganvändarna och vägdelägarna kan bl.a. myndigheter, evenemangsarrangörer, fastighetsförmedlare, aktörer inom skogsbranschen samt reparatörer av rör-, kabel- och elledningar behöva kontaktuppgifterna.

Skogscentralen använder kontaktuppgifterna för att informera om ärenden som rör väglag och för att skicka inbjudningar till utbildningar med teman som rör väglag.

Syftet med registret är att förbättra skötseln av nätverket av enskilda vägar och kostnadseffektiviteten genom att förbättra tillgängligheten till tjänstenätverket. Personer som ansvarar för ärenden som anknyter till enskilda vägar kan söka de företag och tjänster som bäst motsvarar underhållsbehovet och själva kontakta företagen.

REGISTERUPPGIFTER

Registret över kontaktpersoner för väglag innehåller följande uppgifter:

 • Personens för- och efternamn
 • E-postadress
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Personens ställning i väglaget

Väglagets namn, vägens nummer, personens för- och efternamn, personens ställning i väglaget och telefonnumret publiceras på webbplatsen Tienhoito.fi.

Registret över underhållstjänster för enskilda vägar innehåller följande uppgifter:

 • Företagets namn och FO-nummer
 • Företagets bransch och verksamhetsområde
 • Kontaktpersonens för- och efternamn
 • Adressuppgifter
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Företagets webbplats
 • Faxnummer

Företagets namn och FO-nummer publiceras på webbplatsen Tienhoito.fi. Alla övriga uppgifter läggs ut i enlighet med anmälarens önskan.

INFORMATIONSKÄLLOR

I registret över underhållstjänster för enskilda vägar förs uppgifter in om företag och om företagens kontaktpersoner på basis av företagens anmälningar. Kontaktpersonen för ett väglag lämnar in de uppgifter som ska föras in i registret med en blankett och ger samtidigt sitt eventuella samtycke till att uppgifterna publiceras på webbplatsen Tienhoito.fi och lämnas ut till andra aktörer inom skogsbranschen och branschen för enskilda vägar.

UTLÄMNANDE AV INFORMATION

Finlands skogscentral förmedlar kontaktuppgifterna för väglagets kontaktperson till Lantmäteriverket, som skickar en bekräftelse på ändrade uppgifter till väglaget och nya uppgifter till den kommun där vägen är belägen. På basis av samtycke kan uppgifter dessutom lämnas ut till andra aktörer inom skogsbranschen och branschen för enskilda vägar.

Uppgifter lämnas inte ut utanför EU och EES.

REGISTERSKYDD

Manuellt material

Manuellt material förvaras i ett låst utrymme.

Elektroniskt sparade uppgifter

Rätt att behandla registeruppgifterna har endast de anställda vid Finlands skogscentral, som med anledning av sitt arbete har rätt att behandla dem.

Tjänsten fungerar i en miljö som är skyddad med en brandvägg och andra tekniska metoder. Kontakt med tjänsten tas med en skyddad nätförbindelse. Databaser och kopior av dem hålls i ett låst utrymme och endast de personer som utsetts av tjänsteproducenterna har åtkomst till dem.

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Den registrerade har rätt att få information om vilka personuppgifter den personuppgiftsansvarige har lagrat om honom eller henne. (Granskningsrätt). Den registrerade kan egenhändigt be om informationen med ett fritt formulerat och undertecknat brev som skickas till adressen Finlands skogscentral, Jani Salomaa, Mikonkatu 5, 50100 St. Michel, eller som skannas och skickas per e-post till adressen jani.salomaa@skogscentralen.fi. Om uppgifterna har publicerats på webbplatsen Tienhoito.fi, kan den registrerade se dem där.

Den registrerade har rätt att få veta på vilket sätt hans eller hennes uppgifter behandlas. (Rätt till insyn).

Om uppgifterna är felaktiga, föråldrade eller bristfälliga, har den registrerade rätt att få uppgifterna rättade inom en rimlig tid. (Rätt att få uppgifterna rättade).

Den registrerade har rätt att förbjuda den personuppgiftsansvarige att publicera uppgifter om honom eller henne t.ex. i elektroniska publikationer och den registrerade har rätt att förbjuda att registeruppgifter om honom eller henne lämnas ut till andra aktörer inom skogsbranschen och branschen för enskilda vägar. (Förbudsrätt).

Den registrerade har rätt att kräva att få sina personuppgifter raderade eller rätt att återta sitt samtycke till behandling genom att meddela om detta per e-post på adressen jani.salomaa@skogscentralen.fi

Den registrerade har rätt att be att få sina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Den registrerade har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som gäller honom eller henne bryter mot tillämplig lagstiftning.

FÖRVARING AV UPPGIFTER

Uppgifterna förvaras så länge som Finlands skogscentral för registret över enskilda vägar och upprätthåller webbplatsen Tienhoito.fi eller tills ansvarspersonen för väglaget ändras.