Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) art. 13 ja 14
Laatimispäivä: 23.5.2018; Päivitetty: 21.10.2021

REKISTERINPITÄJÄ

Suomen metsäkeskus Y-tunnus: 2440921-4
PL 40
15111 LAHTI
Puhelin 029 432 400 (vaihde)
sähköpostiosoite kirjaamo@metsakeskus.fi

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Taito Kemppe
Ounasjoentie 6
96200 Rovaniemi
Puhelin +358 400 184 982
Sähköposti etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

TIETOSUOJAVASTAAVAN YHTEYSTIEDOT

Asta Härkönen
PL 213 (Kauppakatu 25 A)
87101 Kajaani
Puhelin 029 432 5105
sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

REKISTERIN NIMI

Tienhoito.fi -palvelun tiekuntien yhteyshenkilö- sekä yksityisteiden tienhoitopalvelurekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Tiekuntien yhteyshenkilörekisteriä pidetään, jotta yksityisteiden käyttäjillä, viranomaisilla ja muilla toimijoilla olisi tarvittaessa mahdollisuus selvittää tiekunnan yhteyshenkilön yhteystiedot ja ottaa tarvittaessa häneen yhteyttä. Yksityisteiden tienhoitopalvelurekisteriä pidetään helpottamaan yksityisteiden tienhoidosta vastaavien henkilöiden tienhoidollisten palveluiden tarjoajien etsintää.

Suomen metsäkeskus on koonnut tietoja Suomen yksityisteistä paikkatietojärjestelmään. Tietoja on tallennettu kaikista järjestäytyneistä yksityisteistä sekä joistakin järjestäytymättömistä yksityisteistä. Tietokantaan on tallennettu perustietoja teistä sekä tiekuntien yhteyshenkilöistä. Yhteystiedon avulla voi etsiä oman tiekuntansa nimen ja ottaa yhteyttä yhteyshenkilöön. Raskaan kuljetuksen suorittaja voi kysyä lupaa kuljetukselle. Tienkäyttäjien ja osakkaiden lisäksi yhteystiedot ovat tarpeellisia mm. viranomaisille, tapahtumanjärjestelijöille, kiinteistönvälittäjille, metsäalan toimijoille sekä putki-, kaapeli- ja sähkölinjojen korjaajille.

Yhteystietoja käytetään Metsäkeskuksen puolelta tiekunnan asioista tiedottamiseen ja tiekuntien asioihin liittyvien koulutuskutsujen lähettämiseen.

Rekisterin tarkoituksena on parantaa yksityistieverkoston hoitoa ja kustannustehokkuutta palveluverkoston tavoitettavuuden parantamisella. Yksityistien asioista vastaava henkilö voi etsiä tien hoitotarpeeseen parhaiten vastaavaa yritystä ja palvelua ja ottaa yritykseen itse yhteyttä.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Tiekuntien yhteyshenkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Henkilön asema tiekunnassa

Näistä tienhoito.fi sivustolla julkaistaan tiekunnan nimi, tien numero, henkilön etu- ja sukunimi, henkilön asema tiekunnassa sekä puhelinnumero.

Yksityisteiden tienhoitopalvelurekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Yrityksen nimi ja Y-tunnus
 • Yrityksen toimiala ja toiminta-alue
 • Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • yrityksen kotisivut
 • fax numero

Tienhoito.fi sivulla julkaistaan Yrityksen nimi ja Y-tunnus, kaikki muut tiedot julkaistaan ilmoittajan toiveiden mukaan.

TIETOLÄHTEET

Yksityisteiden tienhoitopalvelurekisteriin kerätään yritysten tietoja sekä yrityksen yhteyshenkilön tietoja yrityksen omien ilmoitusten perusteella. Tiekunnan yhteyshenkilö toimittaa rekisteriin tallennettavat tiedot lomakkeella ja antaa samalla mahdolliset suostumukset tienhoito.fi-sivustolla julkaistaviin tietoihin sekä tietojen luovutukseen muille metsä- ja yksityistiealan toimijoille.

TIETOJEN LUOVUTUS

Suomen metsäkeskus välittää tiekunnan yhteyshenkilön yhteystiedot Maanmittauslaitokselle, josta lähtee vahvistus tietojen muuttamisesta tiekunnalle ja uudet tiedot tien sijaintikunnalle. Lisäksi tietoja voidaan antaa muille metsä- ja yksityistiealan toimijoille suostumuksen perusteella.

Tietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Rekisterissä olevia tietoja ovat oikeutettuja käsittelemään vain ne Suomen metsäkeskuksen työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä niitä.

Palvelu toimii ympäristössä, joka on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla. Palveluun otetaan yhteys suojatulla verkkoyhteydellä. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain palveluntarjoajan nimetyt henkilöt.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisterissä olevalla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja rekisterin pitäjä on hänestä tallentanut. (Tarkastusoikeus). Tiedot voi pyytää omakätisesti allekirjoitetulla vapaamuotoisella kirjeellä, joka toimitetaan osoitteeseen Suomen metsäkeskus, Taito Kemppe, Ounasjoentie 6, 96200 Rovaniemi tai skannattuna sähköpostitse taito.kemppe@metsakeskus.fi. Mikäli tiedot on julkaistu tienhoito.fi-sivustolla, rekisteröity näkee ne sieltä itse.

Rekisterissä olevalla on oikeus saada tieto siitä, miten hänen tietojaan käsitellään. (Tiedonsaantioikeus).

Jos tiedot ovat virheellisiä, vanhentuneita tai puutteellisia on rekisterissä olevalla oikeus saada asiantilaan korjaus kohtuullisessa ajassa. (Oikeus saada tietonsa korjatuksi).

Rekisterissä olevalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää julkaisemasta häntä koskevia tietoja esimerkiksi sähköisissä julkaisuissa ja hän voi kieltää rekisteritietojensa toimittamisen muille metsä- ja yksityistiealan toimijoille. (Kielto-oikeus).

Rekisterissä olevalla on oikeus vaatia tietojensa poistamista tai peruuttaa suostumuksensa käsittelyyn ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen taito.kemppe@metsakeskus.fi

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa lainsäädäntöä.

TIETOJEN SÄILYTYS

Tietoja säilytetään niin kauan, kun Suomen metsäkeskus pitää yllä yksityistierekisteriä sekä tienhoito.fi sivustoa tai kun vastuuhenkilö tiekunnassa muuttuu.