Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) art. 13 ja 14
Laatimispäivä: 23.5.2018; Päivitetty: 24.11.2023

REKISTERINPITÄJÄ

Suomen metsäkeskus Y-tunnus: 2440921-4
Aleksanterinkatu 18 A
15140 LAHTI
Puhelin 029 432 400 (vaihde)
sähköpostiosoite kirjaamo@metsakeskus.fi

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ

Jani Salomaa
Mikonkatu 5
50100 Mikkeli
Puhelin +358 50 309 6130
Sähköposti etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

TIETOSUOJAVASTAAVAN YHTEYSTIEDOT

Asta Härkönen
Kauppakatu 25 A
87100 Kajaani
Puhelin 029 432 5105
sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

REKISTERIN NIMI

Tienhoito.fi -palvelun tiekuntien yhteyshenkilö- sekä yksityisteiden tienhoitopalvelurekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Tiekuntien yhteyshenkilörekisteriä pidetään, jotta yksityisteiden käyttäjillä, viranomaisilla ja muilla toimijoilla olisi tarvittaessa mahdollisuus selvittää tiekunnan yhteyshenkilön yhteystiedot ja ottaa tarvittaessa häneen yhteyttä. Yksityisteiden tienhoitopalvelurekisteriä pidetään helpottamaan yksityisteiden tienhoidosta vastaavien henkilöiden tienhoidollisten palveluiden tarjoajien etsintää.

Suomen metsäkeskus on koonnut tietoja Suomen yksityisteistä paikkatietojärjestelmään. Tietoja on tallennettu kaikista järjestäytyneistä yksityisteistä sekä joistakin järjestäytymättömistä yksityisteistä. Tietokantaan on tallennettu perustietoja teistä sekä tiekuntien yhteyshenkilöistä. Yhteystiedon avulla voi etsiä oman tiekuntansa nimen ja ottaa yhteyttä yhteyshenkilöön. Raskaan kuljetuksen suorittaja voi kysyä lupaa kuljetukselle. Tienkäyttäjien ja osakkaiden lisäksi yhteystiedot ovat tarpeellisia mm. viranomaisille, tapahtumanjärjestelijöille, kiinteistönvälittäjille, metsäalan toimijoille sekä putki-, kaapeli- ja sähkölinjojen korjaajille.

Metsäkeskus käyttää yhteystietoja tiekuntiin liittyvien asioiden tiedottamiseen ja koulutuskutsujen lähettämiseen.

Rekisterin tarkoituksena on parantaa yksityistieverkoston hoitoa ja kustannustehokkuutta palveluverkoston tavoitettavuuden parantamisella. Yksityistien asioista vastaava henkilö voi etsiä tien hoitotarpeeseen parhaiten vastaavaa yritystä ja palvelua ja ottaa yritykseen itse yhteyttä.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Tiekuntien yhteyshenkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Henkilön asema tiekunnassa

Näistä tienhoito.fi sivustolla julkaistaan tiekunnan nimi, tien numero, henkilön etu- ja sukunimi, henkilön asema tiekunnassa sekä puhelinnumero.

Yksityisteiden tienhoitopalvelurekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Yrityksen nimi ja Y-tunnus
 • Yrityksen toimiala ja toiminta-alue
 • Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • yrityksen kotisivut

Tienhoito.fi-sivustolla julkaistaan Yrityksen nimi ja Y-tunnus, kaikki muut tiedot julkaistaan ilmoittajan toiveiden mukaan.

TIETOLÄHTEET

Yksityisteiden tienhoitopalvelurekisteriin kerätään yritysten tietoja sekä yrityksen yhteyshenkilön tietoja yrityksen omien ilmoitusten perusteella. Tiekunnan yhteyshenkilö toimittaa rekisteriin tallennettavat tiedot lomakkeella ja antaa samalla mahdolliset suostumukset tienhoito.fi-sivustolla julkaistaviin tietoihin. Suostumuksen voi peruuttaa ilmoittamalla siitä rekisterin yhteyshenkilölle.

TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisterin tietoja julkaistaan suostumukseen perustuen tienhoito.fi-sivustolla.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan teknisin ja hallinnollisin keinoin. Ulkopuolisten pääsy rekisteriin on estetty asianmukaisella tavalla.

Rekisterissä olevia tietoja ovat oikeutettuja käsittelemään vain ne Suomen metsäkeskuksen työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä niitä. Henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti tietojen oikeaoppiseen käsittelyyn. Kukin käyttäjä sitoutuu henkilökohtaisesti noudattamaan käyttö- ja salassapitositoumusta.

Metsäkeskus on sopinut henkilötietojen käsittelystä palveluja tuottavien yhteistyökumppaneiden kanssa tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisterissä olevalla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja rekisterin pitäjä on hänestä tallentanut ja miten tietoja käsitellään. Tiedot voi pyytää omakätisesti allekirjoitetulla vapaamuotoisella kirjeellä, joka toimitetaan Suomen metsäkeskuksen kirjaamoon, sähköposti kirjaamo@metsakeskus.fi tai osoitteeseen Suomen metsäkeskus, Kirjaamo, Aleksanterinkatu 18 A, 15140 Lahti. Mikäli tiedot on julkaistu tienhoito.fi-sivustolla, rekisteröity näkee ne sieltä itse.

Jos tiedot ovat virheellisiä, vanhentuneita tai puutteellisia on rekisterissä olevalla oikeus saada asiantilaan korjaus kohtuullisessa ajassa.

Rekisterissä olevalla on oikeus vaatia tietojensa poistamista tai peruuttaa suostumuksensa käsittelyyn ilmoittamalla siitä yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle. Lisätietoa löytyy Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilla olevista ohjeista.

TIETOJEN SÄILYTYS

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin Suomen metsäkeskus ylläpitää tiekuntien yhteyshenkilö- ja yksityisteiden tienhoitopalvelurekisteriä sekä tienhoito.fi sivustoa. Jos yhteyshenkilö ilmoitetaan vaihtuneeksi, aikaisemman yhteyshenkilön tiedot poistetaan.

TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITYS

Tähän selosteeseen voi tulla muutoksia esimerkiksi säädösten, järjestelmien ja toimintatapojemme muutosten takia. Metsäkeskus arvioi säännöllisesti selosteen sisältöä ja päivittää sitä tarpeen mukaan.