Uusi Metka-rahoituslaki ja metsäsertifiointikriteerit edellyttävät esteellisten rumpujen korjausta

Uusiutuva metsätalouden rahoituslaki Metka ja PEFC-metsäsertifiointikriteerit edellyttävät, että rakennettava tai perusparannettava metsätie tulee olla kalan kulun kannalta esteetön.  Metsäkeskuksen Rumpuesteet pois -hanke auttaa metsäalan toimijoita ja tien hoitokuntien jäseniä esteellisten rumpujen inventoinnin ja rumpujen korjaamisessa tiedonvälityksen keinoin.

Tämän hetken tiedon mukaan vuonna 2023 voimaan tuleva Metka -laki korvaa Kemera-lain.  Metkan muistiossa edellytetään kaloille ja vesieläimille esteetöntä kulkua purossa metsätien rummun ohi. Syksyllä 2022 otetaan käyttöön uusitut PEFC-kriteerit. Myös uudet metsäsertifiointikriteerit edellyttävät rakennettavilta tai perusparannettavilta metsäteiltä esteetöntä kalan kulkua.

Suomen metsäkeskuksen Rumpuesteet pois -hanke on välittänyt tietoa metsäammattilaisille ja teiden hoitokuntien jäsenille webinaarein sekä tekemällä esteellisen rummun inventointilomakkeen ja sen täyttöohjeen. Lomake täyttöohjeineen, tallenteet webinaareista ja esteellisen rummun asentamisopas löytyvät hankkeen sivuilta: https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/rumpuesteet-pois.

 Rumpuinventointien tekeminen ja rumpujen rakentamis-/ kunnostamisohjeiden käyttöönotto heti on suositeltavaa esteettömien rumpurakenteiden suunnittelussa ja rakentamisessa.

Kutsu maastopäivään

Kesällä 2022 hanke järjestää maastopäiviä rumpujen esteellisyyden inventoinnista ja korjauksesta metsäammattilaisille ja tiehoitokunnille Pudasjärvellä ja Pyhännällä.  Tilaisuudet ovat maksuttomia.  Voit ilmoittautua tilaisuuteen hankkeen sivuilta.

Irmeli Ruokanen

Projektipäällikkö

puh. 0400-286 030

Rumpuesteet  pois -hanke

TeMePa Infra Oy ostaa Otso Metsäpalvelut Oy:n konkurssipesän yksityisteiden ja luonnonhoitohankkeiden projektikannan

TeMePa Infra Oy ja OTSO Metsäpalvelut Oy:n konkurssipesä ovat 23.12.2021 allekirjoittaneet kauppakirjan OTSO Metsäpalvelut Oy:n hallinnoimasta yksityisteiden ja luonnonhoitohankkeiden projektikannasta koskien niihin liittyvää suunnittelu-, valvonta- ja rakennuspalveluita. Hankekanta sisältää yksityistie-, ojitus- ympäristönsuojelu- ja metsänhoitohankkeita, joita OTSO Metsäpalvelut Oy on ennen sen konkurssiin asettamista hallinnoinut. Samassa kaupassa on myyty siirtyviin hankkeisiin kohdistuvat vaihto-omaisuuserät.

Kaikkien osapuolten yhteisenä tavoitteena on, että mahdollisimman monessa tapauksessa hankkeet saadaan toteutettua suunnitellusti loppuun ja maksettujen tukien takaisinperintään ei tarvitse ryhtyä. Kauppa on tullut ehtojensa mukaan voimaan 13.1.2022.

TeMePa Infra Oy:n ja hankkeiden asiamiesten käymien keskustelujen myötä sovitaan hankkeiden jatkosta ja siirrosta TeMePa Infra Oy:lle. Siirrot toteutetaan hyvässä yhteistyössä TeMePa Infra Oy:n, hankkeiden asiamiesten ja OTSO Metsäpalvelut Oy:n konkurssihallinnon kesken sekä tukien myöntäjän Suomen metsäkeskuksen ohjeistuksen mukaisesti. Kaikkien osapuolten yhteisenä tavoitteena on, että mahdollisimman monessa tapauksessa hanke saadaan toteutettua suunnitellusti loppuun ja maksettujen tukien takaisinperintään ei tarvitse ryhtyä.

OTSO Metsäpalvelut Oy:n konkurssipesä on myynyt tiekuntien hallintopalvelut

Tiekuntien hallintopalveluita koskevan projektikannan kauppa

Konkurssihallinto on aiemmin tiedottanut yrittävänsä löytää OTSO:n tuottamalle tiekuntien hallintopalvelulle jatkajaa. Konkurssipesä on 1.12.2021 allekirjoittanut kauppakirjan tiekuntien hallintopalveluita koskevan projektikannan kaupasta Suomen Tieverkko Oy:n kanssa. Kauppa on tullut ehtojensa mukaan voimaan 1.12.2021.

Kaupan johdosta OTSO Metsäpalvelu Oy:n konkurssipesä on myynyt Suomen Tieverkko Oy:lle OTSO Metsäpalvelut Oy:n tiekuntien hallintopalveluiden sopimuskannan, jonka pohjalta Suomen Tieverkko tulee kontaktoimaan ja laatimaan OTSO:n tiekuntien hallintopalveluasiakkaille esityksen tiekunnan hallintopalveluiden jatkamiseksi.

Konkurssipesän hallussa ollut ja Tampereelle siirretty tiekuntien hallintomateriaali tulee siirtymään Suomen Tieverkko Oy:n haltuun ja jatkossa materiaalia koskevat kysymykset voidaan esittää suoraan Suomen Tieverkko Oy:lle heidän erikseen ohjeistamallaan tavalla. Mikäli aineistojen noutamisesta on jo aiemmin sovittu konkurssipesän kanssa, voidaan aineistot kuitenkin noutaa vielä sovitulla tavalla.

Suomen Tieverkko Oy:n tiedote tiekunnille

Suomen Tieverkko Oy arvostaa OTSO Metsäpalvelu Oy:n tekemää työtä tiekuntien hallintopalveluiden tarjoajana ja haluaa tämän kaupan myötä olla jatkamassa sekä kehittämässä yksityisteille tarjolla olevia hallintopalveluita tulevaisuudessa.

Yrityksenä Suomen Tieverkko Oy tunnetaan paremmin yksityisteiden hallinnointiin kehitettävästä Tievahti-verkkopalvelusta, jonka yhteyteen kaupan pohjalta lähiviikkoina käynnistyvä tiekuntien hallintopalvelu myös tuodaan.

Kaupan myötä käynnistämme toimet tiekuntien hallintopalvelun jatkamiseksi mahdollisimman nopealla aikataululla. Pyrimme lähiviikkoina kontaktoimaan tiekuntia suoraan jatkotoimenpiteistä. Kontaktoinnin yhteydessä päätetään myös tiekunnan hallintomateriaalin käsittelystä. Siihen asti pyydämme tiekunnilta kuitenkin vielä kärsivällisyyttä asiassa.

Tiedotamme jatkossa kauppaan liittyvistä asioista lisää verkkosivuillamme (www.tievahti.fi). Verkkosivuilta löydät myös lisätietoa Suomen Tieverkko Oy:stä yrityksenä sekä yhteystiedot yhteydenottoa varten.

Metsätie tarvitsee säännöllistä kunnossapitoa

Suomen metsäkeskus on tarkastanut metsäteitä, joiden rakentamiseen tai perusparannukseen on käytetty valtion kemera-tukea. Metsäteiden kunnossapitotyöt on tehty kohtuullisen hyvin koko maassa. 

Suomen metsäkeskus on tarkastanut tänä vuonna vajaa 10 vuotta sitten rakennettujen tai perusparannettujen metsäteiden kuntoa. Tarkastetuista metsäteistä reilu 60 prosenttia täytti metsätieohjeiden vaatimukset. Välittömiä kunnossapitotöitä on tarvetta tehdä noin joka kuudennella tiekilometrillä.

Metsätien rakentaminen tai perusparannus sitoo huomattavan paljon rahaa. Jos kunnossapidosta laistetaan, valuvat investoinnin hyödyt hukkaan, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Ari Nikkola Suomen metsäkeskuksesta.

Kunnossapito kannattaa 

Kemera-rahoitusta saaneiden metsäautoteiden kunnossapitoa valvotaan satunnaisotannalla. Tänä vuonna Metsäkeskus tarkasti yhteensä 431 kilometriä metsäteitä eri puolilla Suomea.

Tarkastuksissa nousi esiin kaksi keskeistä metsätien kunnossapitotyötä, jotka jäävät usein tekemättä. Tien vuosittainen lanaus unohtuu liian usein, ja myös heinän ja vesakon niitto jää tekemättä riittävän ajoissa. Kun nämä muistettaisiin tehdä, olisi metsäteiden kunto jo hyvällä mallilla, sanoo metsäteiden johtava asiantuntija Mika Nousiainen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsätien rakentaminen tai perusparannus on tieosakkaille suuri rahallinen panostus, jota ei kannata mitätöidä tien huonolla kunnossapidolla. Tiekunnan aktiivisuus säännöllisine kokouksineen antaa suuntaa myös tien hyvälle kunnossapidolle.

Reunapalle pitää tierungon märkänä 

Tien hyvällä kunnossapidolla voidaan siirtää järeää tien perusparannusta kauemmaksi tulevaisuuteen. Tärkeintä on pitää tien rungon kuivatus kunnossa.  Tien reunapalteen poistaminen esimerkiksi lanaamalla on oiva lääke tierungon kuivatuksessa, sanoo Nousiainen Metsäkeskuksesta.

Reunapalteiden takia vesi ei pääse pois tien rungosta. Kuva: Mika Nousiainen

Lisätietoja:   
Mika Nousiainen
metsäteiden johtava asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 050 372 6641
mika.nousiainen(at)metsakeskus.fi

Ari Nikkola
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 040 062 6492
ari.nikkola(at)metsakeskus.fi

Metsäkeskuksen tehtävänä on edistää metsätaloutta ja alan elinkeinoja ja neuvoa metsänomistajia metsien ja metsäluonnon hoidossa sekä hyödyntämisessä. Metsäkeskus myös kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä sekä valvoo metsälainsäädännön noudattamista. Metsäkeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriö. 

VeiTa Tekniikka Oy on ostanut OTSO Metsäpalvelut Oy:n siltaliiketoiminnan

OTSO Metsäpalvelut Oy:n konkurssipesä on myynyt 29.10.2021 täytäntöön pannulla liiketoimintakaupalla OTSO Metsäpalvelut Oy:n siltaliiketoiminnan ELY-keskusrahoitteisten siltaprojektien osalta VeiTa Tekniikka Oy:lle. Liiketoimintakaupan myötä OTSO Metsäpalvelut Oy:n konkurssimenettelyn alkamiseen 11.10.2021 saakka hoitama siltaliiketoiminnan suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontatyön projektikanta mukaan lukien projektien toteutuksesta vastanneet silta-asiantuntijat Veikko Heikkinen ja Petri Repola siirtyvät VeiTa Tekniikka Oy:n toteutusvastuulle.

Tämä oli yksityisteiden tiekuntien kannalta hyvä ratkaisu, sillä tutut henkilöt hoitavat keskeneräiset hankkeet loppuun ja ottavat myös uusia yksityisteiden siltahankkeita hoidettavakseen koko maan alueelta. Lisätietoja antaa Veikko Heikkinen p. 045 2769730.

Yksityistiet ja sillat vaativat huolenpitoa – tukea hyvin saatavilla

Kuva perusparannetusta metsätiestä.
Kaikki alkaa olla valmista metsätien perusparannusurakassa.

Suomessa on yksityisteitä 350 000 kilometriä. Kunnossa oleva yksityistieverkko on elinehto maaseudulla asumiselle ja siellä toimivalle elinkeinoelämälle. Varsinkin metsätalous on täysin riippuvainen yksityisteiden kunnosta. Karkean arvion mukaan yli 90 prosenttia korjattavasta puumäärästä lähtee jalostuslaitoksiin yksityisteiden varsista. Tänä vuonna on yksityisteiden perusparannus- ja siltahankkeisiin tarjolla ennätyksellisesti liki 40 miljoonaa euroa yhteiskunnan varoja.

Yksityistien perusparannuspäätös tehdään pääsääntöisesti tiekunnan kokouksessa. Tieosakkaissa on kesämökkiläisiä, metsätilallisia ja maatalousyrittäjiä. Suurin osa tieosakkaista asuu kaukana metsätilaltaan ja tieasiat tuntuvat helposti vierailta. Korona-aikana fyysisten tiekokousten pito on ollut vaikeaa ja ajoittain mahdotonta. Yksityistielaki mahdollistaa tätä nykyä sähköisten kokousmenettelyjen käyttöönoton. Tätä tiekuntien kannattaa hyödyntää nyt korona-aikana ja sen jälkeen.

Tukieuroja hyvin tarjolla

Yksityisteiden perusparannusten tukemiseen sekä siltojen korjaamiseen ja uusimiseen on tänä vuonna hyvin yhteiskunnan tukia tarjolla. Ely-keskusten myöntämä tukipotti on 30 miljoonaa euroa ja se on tarkoitettu lähinnä asutuille yksityisteille. Metsätieluonteisille yksityisteille tukea on käytettävissä vajaa 10 miljoonaa euroa. Tämän tuen jakaa Suomen metsäkeskus.

  • Alkuvuoden perusteella tukea on vielä hyvin saatavilla. Nyt on perusparannuksen omaavan yksityistien tiekunnan hetki toimia. Ryhtymällä viivyttelemättä toimiin, voi rahoituksen saada jo tämän vuoden rahoista, sanoo metsäteiden johtava asiantuntija Mika Nousiainen Suomen metsäkeskuksesta.

Tukitaso merkittävä

 Tällä hetkellä tuki yksityistien perusparannuksessa on 50 prosentin tasoa. Siltahankkeissa tuki nousee jopa 75 prosenttiin. Ely-rahoitteisissa hankkeissa on mahdollista käyttää myös kunnan tai kaupungin tukea. Näin ollen tukitaso saattaa esimerkiksi siltahankkeessa nousta yli 90 prosenttiin.

Perusparannus kannattaa

Yksityistien perusparannus kannattaa aina. Pysyvän asujan tai lomailijan liikenne on sujuvaa, pelastustoimi pääsee tarvittaessa nopeasti paikalle ja elinkeinoelämän liikennöinti toimii kitkattomasti perusparannetulla yksityistiellä.

  • Tiekunnassa tieosakkaat päättävät ja samalla hyötyvät eniten hyvin toteutetusta yksityistien perusparannuksesta, Mika Nousiainen sanoo.

Lisätietoja:

Mika Nousiainen

metsäteiden johtava asiantuntija

Suomen metsäkeskus

050 372 6641

mika.nousiainen@metsakeskus.fi

 

Ammattikalustoa tarvitaan yksityisteillä, löytyykö apu vuokrauksesta?

Yksityisteitä hoidetaan hyvin vaihtelevan tasoisilla laitteilla. Varsinkin heikkokuntoisilla teillä, kevyellä hoitokalustolla ei saada hyviä tuloksia ja teiden kunto voi heiketä entisestään. Pohjois-Suomen tiekunnilta ja tienhoitoyrityksiltä selvitettiin tienhoidon kalustotarpeita. Kyselyn tuloksista, tarjolla olevasta kalustosta ja toimintamalleista keskusteltiin selvityksen tehneiden Puun tiet digiaikaan hankkeiden järjestämissä webinaareissa.

Tilaisuudessa esiteltiin toimintamalli, jolla tiekohtaisten tarpeiden kokoaminen ja tilausten niputtaminen mahdollistaisi vuokrakaluston hyödyntämisen. Järeän ammattilaiskaluston hankkiminen yksittäiselle tiekunnalle tai jopa tienhoitopalveluja tuottavalle yritykselle voi muodostua liian kalliiksi. Vaihtoehtona on tarjolla myös konevuokrausta, jos kysyntää erityskalustolle esimerkiksi tiekarhuille on riittävästi.

Kysytyimmät koneet ja laitteet

Kesäaikaisen tienhoidon kysytyimpiä olivat järeät tielanat ja tienluiskien vesakon leikkaukseen soveltuva kalusto. Lähes kolmanneksella vastaajista oli tarvetta tiekarhulle ja kallistuvalla kauhalla varustetulle kaivurille.

Talviajan kalustotarpeina nousivat tärkeimmiksi kärki- ja vinoetuaurat. Myös alustateriä, polanneteriä ja tiekarhuja kaivattiin. Varsinaisten yksityisteiden jatkeena olevien penger- tai talviteiden hoitoon kaivattiin rinnetamppareita, sorkkavalsseja tai erilaisia traktori- ja kaivurikalustoja.

Kyselyyn saatiin lähes 300 vastausta, josta 76 prosenttia tieosakkailta, 11 prosenttia tienhoidosta vastaavilta yrityksiltä ja 8 prosenttia metsäalan toimijoilta.

Tilaisuuksiin toi tietoa tarjolla olevasta laitekannasta Koneunion Oy, Tapio Pirttinen Oy, Soukkio OY, FMG – Farm Machinery Group, Mense Oy, Wikar Oy Ab/Kronos

Lisätiedot:

Markus Ekdahl ja Taito Kemppe

Yksityistielain 58 §:n muutos

Eduskunta on hyväksynyt ja presidentti vahvistanut 12.3.2021 yksityistielain 58 §:n muutoksen, jossa etäkokouksen järjestäminen mahdollistetaan myös toimitsijamiehen tai hoitokunnan päätöksellä, ilman erillistä tiekunnan kokouksen päätöstä tai merkintää sähköisen kokouksen mahdollisuudesta tiekunnan sääntöihin.

Kokouskutsun liitteeksi tulee laittaa ohjeet kokoukseen osallistumisesta etäyhteydellä. Lähtökohtaisesti kaikille tiekunnan osakkaille luodaan mahdollisuudet osallistua kokoukseen joko etäyhteydellä tai fyysisesti läsnä olemalla.

Koronapandemiaan liittyvät kokoontumisrajoitukset voivat vaihdella henkilömäärien osalta eri alueilla fyysisiin kokouksiin osallistuttaessa. Mikäli sähköisen tiekokouksen järjestäminen on uutta ja järjestelyissä ilmenee haasteita, Puun tiet digiaikaan hankkeet ovat järjestäneet aiheeseen liittyviä koulutustapahtumia, joista saa hankkeilta lisätietoa sekä opastusaineistoa.

Lisätietoa ja yhteystiedot Puun tiet digiaikaan hankkeista alla olevien linkkien kautta:

https://www.metsakeskus.fi/puun-tiet-digiaikaan

https://www.metsakeskus.fi/puun-tiet-digiaikaan-lapissa